Оновлено
2020-06-04
22:21

Історія кафедри будівництва

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ БУДІВНИЦТВА

  На сьогодні на Буковині існує гостра потреба у фахівцях відповідного рівня в галузі архітектури та будівництва. Середній вік історичних будинків перевищує 100 років. Загальний стан історичної забудови та інженерних мереж потребує проведення робіт з комплексного та вибіркового капітального ремонту, реконструкції та реставрації. За темпами будівництва м. Чернівці знаходиться в першій п’ятірці серед міст України, яке, крім того, відоме архітектурними пам`ятками та своїм неповторним архітектурним середовищем. Водночас, ще з часів Австро-Угорщини у Чернівцях функціонувала вища Промислова школа з будівельним відділенням.

  За ініціативи Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної Ради, Чернівецької міської ради, директорами проектних та будівельних фірм, громадськістю міста, міжнародними спеціалістами – архітекторами, таких країн, як Австрія, Німеччина, Чехія ставилось питання щодо відкриття будівельної спеціальності в Чернівецькому національному університеті.

  Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України (№618 від 16.10.2005 року) у складі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та Чернівецького політехнічного коледжу було створено навчальний комплекс. Це дало змогу залучити до підготовки молодших спеціалістів у коледжі зі спеціальностей 5.092110 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд" та 5.0120101 "Архітектура будівель і споруд" науково-педагогічних працівників університету. В результаті, це створило передумови для запровадження системи ступеневої підготовки архітекторів та будівельників за наскрізними навчальними планами та програмами за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» - «бакалавр», яка діє і на сьогодні.

  Кафедра будівництва бере свій відлік з вересня 2013 року, коли загальноуніверситетська кафедра будівництва та архітектури була розділена за напрямами освітньої діяльності на кафедри архітектури та будівництва та утворенням факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва.

  Загальноуніверситетська кафедра будівництва та архітектури утворена у 2008 році, коли рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України (протокол №70 від 28.03.2008р.) Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича було надано право на підготовку бакалаврів за напрямами 6.060101 «Будівництво» та 6.060102 «Архітектура» (галузь знань 0601 «Будівництво та архітектура») та здійснено перший набір абітурієнтів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) молодшого спеціаліста.

  Перший випуск бакалаврів відбувся у 2010 році, а спеціалістів та магістрів зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» - у 2012 році.

  На 1.09.2019 року на кафедрі будівництва за кошти державного бюджету та за контрактом на денній та заочній формах навчання здобувають освіту 122 студента бакалавра та 46 магістрів за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами зі спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво» в рамках» спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Навчання на кафедрі будівництва також обрали 11 студентів іноземців. У навчальному процесі застосовуються прогресивні методи дистанційної та дуальної освіти.

  Першим завідувачем кафедри (з 2008 до 2013 року) був доктор технічних наук, Заслужений будівельник України Файнер Марко Шикович), який протягом 30 років займався проблемою високоміцних бетонів. Файнер М.Ш. є автором понад 186 наукових праць, винаходів, в т.ч. 12 монографій та 8 нормативно-методичних документів. Зокрема, монографій: М.Ш.Файнер «Введение в математическое моделирование технологи бетона». Львов. Издательство «Свит», 1993, 141с.; М.Ш.Файнер. «Энергосберегающие модификаторы цементов и бетона». Киев-Черновцы, НИИСК- «Композит», 1996, 168с.; М.Ш.Файнер «Экспресс-контроль качества бетона». Киев, 1997, 86с.; М.Файнер «Новые закономерности в бетоноведении и их практическое приложение». Киев: Наукова думка, 2001, 448с.; та ін.

  З 2015 року кафедру будівництва очолює доктор фізико-математичних наук, доцент Новіков С.М., який є автором 127 наукових праць, з них монографії – 1, навчально-методичні посібників – 6, наукових статей – 47, з яких 24 входять до науковометричниx баз Scopus і Web of Science. Є науковим керівником 2 кандидатських дисертацій асистентів кафедри (Романкевича В.Ф. та Янчук І.В.).

  Навчальний процес на кафедрі будівництва за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами зі спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» в рамках спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія забезпечують професори, доктори технічних та фізико-математичних наук, доценти, кандидати технічних та фізико-математичних наук. Водночас, асистенти, випускники кафедри будівництва, мають досвід науково-дослідницької та практичної роботи, пройшли наукове (через аспірантуру) стажування не тільки на відповідних кафедрах Київського національного університету будівництва та архітектури, а також у зарубіжних закладах, зокрема, у Технічному університеті в м. Любек (Німеччина). Крім того, більшість молодих викладачів мають відповідні сертифікати, які підтверджують їхній рівень практичної діяльності за відповідними напрямами інженерно- будівельного проектування. Наприклад: к.т.н., доцент Полевецький В.В. має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об'єкта архітектури (Категорія: інженер-проектувальник. Спеціалізація: інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості. Серія АР №007088) та є активним членом Всеукраїнської громадської організації "Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування" та Всеукраїнської громадської організації "Гільдія проектувальників у будівництві".

  Асистент Сумарюк О.В. має сертифікат фахівця будівельної галузі (№ СІ-00347), який засвідчує компетентність "інженер з охорони праці (будівництво)" (2019 р.), і який проходив фахове 2-х місячне стажування в Університеті прикладних наук м. Любек (Німеччина) (2016 р.)

  Асистент Новак Є. має кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об'єкта архітектури (Категорія: інженер-проектувальник. Спеціалізація: інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення пожежної безпеки. Серія АР №010703 від 27.02.2015 р.)

  Асистент Шевчук А. має кваліфікаційні атестати з провадження діяльності проведення аудиту енергоефективності будівель (№ЕЕ-034-05-19. (15.05.2019)) та з обстеження інженерних систем будівель (№ІВ-034-05-19. (15.05.2019)), видані на підставі рішення атестаційної комісії Івано-Франківського національного університету нафти та газу (№067/2019)

  Асистент Романкевич В.Ф. має також відповідний сертифікат з провадження аудиту енергоефективності будівель, а також пройшов відповідне стажування (2-х тижневе) в Технічному університеті м. Любек (Німеччина).

  Наукова діяльність

  Напрямки наукової та освітньої діяльності викладачів кафедри поширюються на технологію будівництва; діагностику будівельних матеріалів та конструкцій; залізобетонні та кам'яні конструкції; зведення та монтаж будівельних конструкцій; фізичне та технічне матеріалознавство; обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій та фундаментів; варіаційні методи механіки з використанням числових методів моделювання; організацію та управління будівництвом, впливи сезонності; економіка будівництва

  На кафедрі велика увага приділяється зростанню професійного і наукового рівня викладачів. П’ятеро з дев’яти випускників кафедри, а наразі асистентів кафедри будівництва навчаються в аспірантурі при відповідних кафедрах Київського національного університету будівництва та архітектури (Галунка О.Д. – заочна аспірантура на кафедрі економіки будівництва, тема дисертації: «Система управління інноваційним розвитком будівельних підприємств»), Лека Д.Р. (очна аспірантура - кафедра будівельних технологій, тема дисертації: «Оптимізація організаційно-технологічних рішень при реконструкції будівель перших масових серій») або закінчили аспірантуру: Собко Ю.Т. – очна аспірантура на кафедрі будівельних технологій, тема дисертації: «Технологія підйому великорозмірного структурного покриття з одночасним влаштуванням опор»; Новак Є.В.- заочна аспірантура на кафедрі організації та управління будівництвом, тема дисертації: «Планування організаційно-технологічних параметрів бетонування в зимових умовах»; Куцик О.В. – очна аспірантура на кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій, тема дисертації: «Ефективність використання високоміцного бетону в залізобетонних конструкціях»).

  Асистенти, які закінчили очну аспірантуру при кафедрі фізики твердого тіла Чернівецького національного університету та подали дисертації у спеціалізовану вчену раду до захисту, це: Янчук І.В., тема дисертації: «Фазоконтрастні Х-променеві томографія та інтерферометрія структурних порушень у кристалах»; Романкевич В.Ф., тема дисертації: «Вдосконалення фізико-механічних характеристик бетонних композитів високої міцності за допомогою дрібнодисперсних модифікаторів на основі Метакаоліну та Мікрокремнезему»; Сумарюк О.В., тема дисертації: «Процеси структуроутворення в бетонних композитах високої щільності і міцності».

  Асистент Шевчук А.Ю., в якості здобувача успішно завершує дисертаційну роботу "Підвищення функціональної надійності споруд транспортування води із врахуванням перманентних і дискретних змін їх параметрів"  на кафедрі міського будівництва та господарства у Національному університеті водного господарства та природокористування.

  Активна наукова та практична робота здійснюється кандидатом технічних наук, доцентом Полевецьким В.В., який захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фундаменти будівель та споруд на ущільнених гравійно-піщаних подушках» та продовжує активну наукову роботу за напрямами інженерного захисту територій та обстеження, а також методів підсилення будівельних конструкцій та фундаментів.

  Всі викладачі кафедри мають профілі у наукометричній базі Web of Science та не менше 5 наукових публікацій.

  З 2017 року по 2019 роки на кафедрі на наукового керівництва С.М. Новікова виконувалась НДР за темою "Дослідження фізико-хімічних нанопроцесів структурної релаксації та старіння високоміцних бетонів з комплексними модифікаторами нової генерації та методів їх діагностики", яка проходила конкурсний відбір МОН України (реєстраційний №0112U002342, Наказ МОН України №1296 від 31.10.2016 р.)

  На кафедрі будівництва функціонують навчально-наукові лабораторії «Діагностики будівельних матеріалів і конструкцій», «Опору матеріалів», «Будівельної фізики», а також новоутворена лабораторія «Контроль не продуктивних енерговтрат у будівлях». Всі лабораторії мають відповідне матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення.

  Для належного підготовки фахівців активно використовується лабораторна база Державного підприємства "Чернівецький регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" (ДП "Буковинастандартметрологія"). Для спільного використання створена навчально – науково - дослідна випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

  З низкою будівельних організацій міста підписані відповідні угоди про співпрацю для використання їх виробничої бази для практичної підготовки студентів, зокрема: ТзОВ будівельна фірма «Чернівціжитлобуд»; колективним підприємством «Ремонт, будівництво, монтаж»; кампанією «Техно плюс», ТОВ «Водограй» та ін.

  Практичні семінари фірм, запрошених лекторів

  Для проведення лекцій, семінарів, круглих столів та практичних занять із студентами запрошуються професори із провідних вітчизняних та закордонних університетів, професіоналів-практиків, представників роботодавців.

  Міжнародний семінар щодо програм впровадження сонячної енергетики в Румунії (2018) (лектор з Румунії – Андрій Бежан - один з провідних лекторів Академії Ромстал (м. Бухарест), ініціатива семінару фірма Ромстал у Чернівцях);

  Інформаційний семінар "Реформи в сфері енергоефективності  – нові можливості для розвитку громад" з представниками Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, факультету АБДПМ та сектору енергоефективності GIZ (2018);

  Семінар від компанії Saint-Gobain. Змістом семінару було ознайомлення із міжнародним студентським конкурсом від компанії Saint-Gobain «Проектування мультикомфортного будинку – 2018»; та ін.

  Періодично на базі факультету відбуваються практичні семінари з тем «Енергоефективних технологій», «Монтажу інженерних мереж», «Новітніх матеріалів у рамках всеукраїнського архітектурного фестивалю», а також семінар Академії  будівництва України на тему: «Актуальні питання проектування, експертизи проектно-кошторисної документації та будівництва» (2019).

  Цикл навчально-практичних семінарів за участю “Wilo”, “Grundfos”, “Danfoss”, “Rehau”, “Kon”, “Viessmann”, “Vaillant” з метою підвищення рівня практичних знань, проведених компанією «Теплоцентр» на кафедрі будівництва.

  Міжнародна діяльність

  Кафедра будівництва має також тісні міжнародні зв’язки з відповідними закладами Польщі, Австрії, Німеччини, зокрема, з Університетом прикладних наук м. Любек (Німеччина) та Бранденбургським технічним університетом  м. Котбус (Німеччина).

 

  У жовтні 2019 року на базі факультету АБДПМ започатковано проект "Енерго-інноваційний хаб – платформа для підготовки кваліфікованих фахівців для сфери енергоефективності" в рамках компоненту "Професійної кваліфікації" проекту "Реформи в сфері енергоефективності в Україні", що виконується Німецький товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням уряду Німеччини (проект виконується з 2019 р.).

 

  Завдання кафедри будівництва - це створення на базі Хабу інформаційного простору для навчання, співпраці, обміну досвідом, демонстрації та популяризації ідей у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, захисту навколишнього середовища та пом’якшення наслідків зміни клімату. Тут також буде відпрацьовуватись модель співпраці між закладами вищої, професійно-технічної освіти, школами та бізнесом з метою підготовки фахівців будівельної сфери зі знаннями та навичками впровадження енергоефективних технологій.

  Бази практик та дуальна освіта

  На кафедрі будівництва постійно проводяться заходи щодо створення навчальних центрів – бази практик для бакалаврів та магістрів у будівельних організаціях для реалізації дуальної освіти. Така система передбачає поєднання навчання студентів у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації.

 

  Як правило, така форма здійснюється на основі договору про взаємодію підприємства та навчальних закладів на основі соціального партнерства, де обидві сторони є рівноправними партнерами, які розробляють та координують навчальний процес, здійснюють контроль за його результатами.

  Основний принцип дуальної освіти — це практика. «Практика — це і є дуальна освіта, бо вона дає студентам паралельну реальність. Тобто, те що студент дізнався вранці на лекції, вже ввечері на практиці втілює це у життя». Відповідні договори на запровадження дуальної системи освіти заключено з низкою будівельних та проектних фірм, зокрема: ТОВ «Водограй», ТОВ «Чернівціжитлобуд», ТОВ «Технопропозиція» та ін.

  Перспективи працевлаштування

  Інженер-будівельник після завершення навчання в університеті може займати різні посади з числа інженерно-технічного персоналу в будівельно-монтажних організаціях, які виконують загально-будівельні чи спеціалізовані роботи, а також в архітектурно-планувальних управліннях відділів місцевої влади, в управліннях капітального будівництва, в науково-дослідних установах чи проектних організаціях, організаціях і установах землевпорядного та геодезичного профілю, дизайн-студіях та у фірмах різних форм власності.

  Випускники кафедри нашої кафедри можуть працювати в якості викладачів навчальних дисциплін фаxового спрямування в професійних навчальних закладах, а також спеціалістами з конструювання будівель чи споруд, технології, організації та управління будівництвом, складання кошторисної документації.

  Моніторинг працевлаштування випускників кафедри свідчить про те, що більшість із них працює за фахом у всіх відомих у Чернівецькому регіоні будівельних та проектних фірмах. Зокрема, у ТОВ «Водограй» на провідних позиціях працюють понад 10 випускників кафедри, 8 – у будівельній фірмі ТОВ «Чернівціжитлобуд» та ін.

  Студентське життя

  Належна увага на кафедрі будівництва приділяється виховній роботі. Студенти беруть участь у спортивних змаганнях, художній самодіяльності. Для розвитку особистості студента організовуються зустрічі з відомими заслуженими будівельниками.

  Основну увагу спрямовано на формування у студентів відповідальності за навчання, працелюбності та високої моральної честі. Цьому сприяють традиційні на кафедрі виховні та спортивні заходи: конкурси творчих робіт, студентські флешмоби, квести, наукові пікніки (представлення експозиції сучасних приладів діагностики будівельних матеріалів і конструкцій та можливостей 3D-моделювання), спортивні змагання з футболу,  волейболу.

  Студентське життя наповнене приємними враженнями від незабутньої посвяти в студенти, виїзними екскурсіями та практиками, різноманітними культурно-виховними заходами.

  Профорінтаційна робота

  На кафедрі будівництва систематично проводяться заходи з профорієнтаційної роботи з талановитою молоддю, зокрема, протягом навчального року викладачі кафедри проводять зустрічі зі випускниками ліцеїв та коледжів міста Чернівців та області, на яких розповідають про сучасний стан і перспективи підготовки фахівців з спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія в Чернівецькому національному університеті.

  Для цілеспрямованої профорієнтаційної роботи створено багаторівневий навчальний комплекс у складі: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича - Чернівецький політехнічний коледж - Чернівецьке вище професійне училище радіотехніки - Чернівецький професійний будівельний ліцей.

  Для ознайомлення абітурієнтів із матеріально-технічною базою кафедри провідними викладачами напрямку підготовки проводиться день відкритих дверей факультету. З метою активізації притоку абітурієнтів кафедра проводить рекламну кампанію протягом навчального року. Зокрема, його провідні фахівці беруть участь у телевізійних та радіопрограмах, друкуються рекламні матеріали в газетах. Крім того, щорічно оновлюється Інтернет-сайт університету та кафедр будівництва та архітектури.

  “Нові часи ставлять перед інженерами-будівельниками нові вимоги, які спроможні вирішувати фахівці, що здобули освіту у нашому навчальному закладі.

  Упродовж багатьох років кафедра будівництва отримує похвальні відгуки про своїх випускників, серед яких сертифіковані інженери-будівельники, творчі особистості, які не припиняють зв’язків зі своєю Альма-матер і плідно працюють для розвитку нашого міста та країни в цілому.

  Наші випускники завжди пам’ятають, що інженер-будівельник залишає по собі праці, у вигляді будівель, споруд та  конструкцій в яких продовжує жити його душа і талант”.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterlq‰@ѕz—chnu.edu.ua
 © 1999-2009 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.